Kruispuntbank der Ondernemingen

De "e-commerce" activiteiten moeten verplicht worden geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Dit dient te gebeuren door elke onderneming die de volgende activiteit heeft: "het verkopen van goederen via het internet". D.w.z. dat het van toepassing is voor elke webshop eigenaar.

 

De code die u hiervoor dient te gebruiken is: de NACEBEL-code 4791003. Vraag hierover meer informatie bij uw boekhouder. Deze zal u zeker verdere kunnen helpen.

 

Hieronder vind je de desbetreffende wettekst uit het "Wetboek van Economisch Recht".

 

artikel III.51 WER. 

§1. Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 2, moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niethandelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn een andere activiteit uit te oefenen dan deze waarvoor zij werden ingeschreven, vooraf om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen verzoeken. Deze verplichting geldt op dezelfde wijze voor de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht die voornemens zijn in België een nieuwe vestigingseenheid op te richten.  Wanneer de uitoefening van een nieuwe activiteit voortvloeit uit een overdracht van de bedrijvigheid van een onderneming, om niet of onder bezwarende titel, onder levenden of ingevolge overlijden, dan moeten deze ondernemingen, in afwijking van paragraaf 1, binnen een termijn van één maand na de overdracht of de aanvaarding van de nalatenschap tot wijziging overgaan. 

§ 2. Binnen een termijn van één maand vanaf de verandering in hun toestand moeten de handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht verzoeken om een wijziging van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen indien één van de vermeldingen van de inschrijving, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel III.53, niet meer overeenstemt met de werkelijke toestand.